Strona Główna · Osiągnięcia 2014 · Galeria Filmów · Galeria FOTO · Archiwum Galerii 1 · Archiwum Galerii 2 · Linki · Jesteśmy medialni · Wyszukaj 02.04.2015

Piotr Gruszka
Przyjacielem naszej Szkoły
Medal PRO MEMORIA


Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów


Certyfikat
Polskiego Towarzystwa Dysleksji


Szkoła
OFERTA EDUKACYJNA
Regulamin rekrutacji
do Gimnazjum nr 3
na rok 2015/2016

Aktualności
Nasza szkoła
Obwód Gimnazjum nr 3
Plan szkoły
Hymn szkoły
Poczet Sztandarowy
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
Biblioteka
Świetlica
Rada Rodziców
Samorząd Szkolny
Patron Szkoły

Galeria FOTO
Galeria - Archiwum
Galeria Filmów - Archiwum
Dowóz uczniów niepełnosprawnych
Oferta najmu
Wzory dokumentów
Dokumenty szkoły
Znajdź nas na Facebooku
Gimnazjum nr 3
Dla Ucznia
Zebrania i konsultacje
Kalendarium
Wolne dni
Dzwonki
Szczęśliwe Numerki

  Plan lekcji:
    Klasy I
    Klasy II
    Klasy III

Konsultacje dla uczniów

Koła zainteresowań - terminy
Zajęcia sportowe
SKKT PTTK
Wolontariat
Egzamin gimnazjalny
Konkursy przedmiotowe
Regulamin konkursów
Podręczniki na rok 2014/2015

Osiągnięcia uczniów
Osiągnięcia 2014/2015
Laureaci 2013/2014
Osiągnięcia 2013/2014
Laureaci 2012/2013
Osiągnięcia 2012/2013
Laureaci 2011/2012
Osiągnięcia 2011/2012
Osiągnięcia 2010/2011
Osiągnięcia 2009/2010
Osiągnięcia 2008/2009
Osiągnięcia 2007/2008
Osiągnięcia 2006/2007
Osiągnięcia 2005/2006
Osiągnięcia 2004/2005
Osiągnięcia 2003/2004
Osiągnięcia 2002/2003
Osiągnięcia 2001/2002
Osiągnięcia 2000/2001
Osiągnięcia 1999/2000
Projekt Edukacyjny
Tematy projektów 2014-2015
Harmonogram prac
Projekty 2014
Projekty 2013
Projekty 2012
Projekty 2011
Rozporządzenie MEN
Egzamin gimnazjalny
O egzaminie
Przebieg egzaminu
Procedury egzaminu w 2015r.
Prezentacja wyników
Warto wiedzieć
Przykładowe zestawy
Podstawa programowa
Wyniki egzaminów
EWD
Rekrutacja
Zasady rekrutacji 2013
Oferta szkół
KSEON
Progi punktowe
Koniec języka za przewodnika
Koło Filmowe:
- Film: Halina Poświatowska
- Film: Święto Drzewa
Szkolne drużyny sportowe
Piłka nożna dziewcząt
Piłka nożna chłopców
Koszykówka chłopców
Siatkówka dziewcząt
Drużyna pływacka
Boks
Przekaż 1% podatku naszej szkole


Pobierz bezpłatny program PIT Format 2012
Przekaż 1% podatku swojej szkole
Dowiedz się więcej na stronie:
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
www.ps.org.pl"

Nasz numer KRS:
0000031762

Cel szczegółowy:
500000043035 Gimnazjum nr 3
Pobierz wzór z numerem KRS

Witamy
...na oficjalnej stronie Gimnazjum numer 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą OFERTĄ EDUKACYJNĄ oraz Filmem

Formularz Zgłoszenia (dotyczy uczniów z obwodu Gimnazjum nr 3)
Formularz Wniosku (dotyczy uczniów spoza obwodu Gimnazjum nr 3)
Obwód Gimnazjum nr 3
Zasady podczas Ogłoszenia Stanu Alarmowego w szkole
Zasady zachowania się młodzieży po ogłoszeniu alarmu w szkoleNajczęstszymi przyczynami, dla których może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, to zagrożenia związane z powstaniem pożaru, a także możliwość wystąpienia na terenie szkoły niebezpiecznych substancji chemicznych lub ładunków wybuchowych.

Jednym ze sposobów obrony przed zagrożeniami jest jak najszybsze powiadomienie o grożącym niebezpieczeństwie i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia osób zagrożonych. Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole:


- słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela
- bądź opanowany, nie ulegaj panice
- po przerwaniu zajęć udaj się wraz z klasą drogą wskazywaną przez nauczyciela na miejsce zbiórki
- pomagaj osobom słabszym
- bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym
- nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio

Znajomość i przestrzeganie powyższych zasad na pewno ułatwi i zwiększy możliwość szybkiego i sprawnego przeprowadzenia ewakuacji, a tym samym uniknięcia nieszczęść związanych z utratą zdrowia lub życia w sytuacji zagrożenia. Ważne jest, aby z zasadami ewakuacji zapoznały się wszystkie osoby przebywające w budynku.
W tym celu należy wcześniej ustalić: - obowiązujące sygnały alarmowe, - terminy ćwiczeń ewakuacyjnych, - wskazać osoby odpowiedzialne za ewakuację.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na sprawność ewakuacji jest ustalenie i właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych, które pomogą w szybkiej ewakuacji i znalezieniu wyjścia na zewnątrz budynku.


Zasady ogólne

Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dyrektor szkoły zapewniając jej ochronę przeciwpożarową zobowiązany jest w szczególności:
przestrzegać przeciwpożarowych instrukcji budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo możliwości ewakuacji, przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na dyrektora szkoły obowiązek wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zwana dalej instrukcją powinna określać: Potencjalne źródła pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania się, Zasady możliwości zapobiegania powstaniu pożaru, Zasady zabezpieczenia w podręczny sprzęt gaśniczy obiektów, Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru, Zasady prowadzenia ewakuacji, Zasady prowadzenia szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.


Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustalę zobowiązania są wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.
Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają w oświadczeniu własnoręcznym podpisem, które powinno być włączone do akt osobistych pracownika.
Postanowienie instrukcji obowiązują również pracowników firm i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą lub wykonywających jakiekolwiek prace na terenie obiektu. Umowa o powierzenia praw lub najem obiektów musi zobowiązywać wykonawców (najemców) do przestrzegania ustaleń wynikających z treści instrukcji.

Wykonawcy ponadto zobowiązani są zapoznać z treścią instrukcji swoich pracowników, którzy potwierdzają przyjęcie do wiadomości jej postanowień własnoręcznym podpisem.
Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona na prawo i obowiązek kontrolować wykonawców (najemców) w zakresie realizacji w/w ustaleń i przestrzegania przez ich pracowników postanowień instrukcji.


Treść instrukcji przeciwpożarowej ogólnej:
Wszystkie organy administracyjne państwowej, jednostki gospodarki uspołecznionej, instrukcje oraz organizacje społeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i prawne są zobowiązane brać udział w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu na zasadach określonych w instrukcji.

Pracownik przed przystąpieniem do pracy jest zapoznać się: treścią instrukcji; środkami łączności alarmowej na wypadek pożaru i ich rozmieszczeniem i działaniem z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu przeciwpożarowemu, z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego i podręcznych środków gaśniczych w terenie.
Zapobieganie pożarom w obiektach oraz na terenie przyległym

Zabronione jest wykonywanie czynności:

Używanie ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych pożarem,
garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu,
rozgrzewanie za pomocą ognia, smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m. od obiektu przyległego do składowiska lub placyku składowego z materiałami palnymi,
wysypywanie gorącego popiołu i żużlu lub spalanie śmieci i odpadów w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,
przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 5 m. od: urządzeń instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą się nagrzewać do temperatury przekraczającej 100 o C
linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV przewodów uziemiających oraz przewodów, instalacji odgromowej użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym stosowanie osłon punktów świetlnych z materiałów palnych,
instalowanie opraw świetlnych oraz osprzętu instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom edukacji ustawiania na schodach, korytarzach i w przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, ograniczania dostępu do:
wyjść ewakuacyjnych urządzeń i instalacji przeciwpożarowej, gaśniczej i sterujące takimi instalacjami wyłączników tablic rozdzielczych prądu oraz głównych zaworów gazu. Właściciele, zarządcy lub właściciele budynków z wyjątkiem budynków mieszkalnych, jedno rodzinnych są zobowiązani do: umieszczania w miejscu widocznym wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji przeciwpożarowych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, lokalizacja przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, pomieszczeń, w których występują materiały łatwopalne. Postępowanie w razie pożaru: W razie powstania pożaru, pracownik obowiązany jest zachować spokój i opanowanie, a jednocześnie do szybkiego i zdecydowanego działania, a w szczególności: zaalarmować Państwową Straż Pożarną 998, podporządkować się ściśle zarządzeniom kierownika akcji gaśniczej, wszcząć wewnętrzny alarm pożarowy, przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą podręcznych środków gaśniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami.


Instrukcja w przypadku pożaru.

W przypadku pożaru należy zaalarmować: straż pożarną dyrektora, właściciela użytkownika.


Przy alarmowaniu telefonicznym należy dokładnie podać:
1. Adres i miejsce pożaru, co jest objęte pożarem, jakie występuje zagrożenie. 2. Swoje nazwisko oraz numer telefonu, z którego dokonujemy zgłoszenia pożaru.
3. Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu sprzętu znajdującego się w pomieszczeniu.
4. Wyłączyć dopływ gazu, prądu i inne znajdujące się w obiekcie instalacje technologiczne.
5. Wszystkie osoby powinny podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo - gaśniczej.
w czasie pożaru należy brać czynny udział w ratowaniu osób i mienia, zachować spokój i nie powodować paniki.
W razie potrzeby alarmować:
Pogotowie ratunkowe 999
Policję 997
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie elektryczne 991
Pogotowie wodociągowe 994

Nieprzestrzeganie w/w zasad spowodować może zastosowanie sankcji karnych przewidzianych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
Decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły lub jego zastępca.

Tekst alternatywny
Dzisiaj jest
czwartek, 2 Kwietnia 2015.

Imieniny obchodzą:
Władysław, Franciszek, Teodozja, Urban, Jerzy, Malwina
Jesteśmy medialni
Gazeta Wyborcza - Dwie siatkarki z Częstochowy jadą na mistrzostwa Europy!
TV NTL - Sport
TV Orion - Siatkarskie zmagania
TV Orion - Widzisz - reaguj
TV Orion - Dzień otwarty w ''3''
TV Orion - ''Trójka'' z sukcesami
cz.info.pl - Stypendyści z Trójki
Częstochowskie Informacje - Gimnazjum nr 3 pobiło rekord
Urząd Miasta Częstochowa - Sukces uczniów Gimnazjum nr 3
CZESTOCHOWSKIE24.PL - Gimnazjum nr 3 pobiło własny rekord
Trybuna Częstochowska - Ćwiczyli na narodowym z Lewandowską i Czerkawskim
TVP SPORT - Wielki WF na zimowym Narodowym
Gazeta Wyborcza - Anna Lewandowska, Mariusz Czerkawski, Cezary Trybański i inni ćwiczyli z uczniami z Częstochowy
cz.info- Uczniowie Trójki na narodowym
wCzestochowie.pl - Gimnazjaliści z Częstochowy na lekcji wuefu na Stadionie Narodowym
Gazeta Wyborcza - Uczniowie Gimnazjum numer 3 będą ćwiczyć z Mariuszem Czerkawskim i Markiem Plawgo
TV Katowice - Trąby powietrzne w nadleśnictwie Herby (od 14:11)
TV Orion - Dzieci dzieciom
Gazeta Wyborcza - Otrzęsiny w gimnazjum na Północy
TV Orion - Dla przyrody
Radio Katowice - Gimnazjaliści sadzą drzewa
TV Orion - Pamiętają o św. Janie Pawle II
TVP Katowice - Kacper Lachowicz promuje sport w trójce (od 04:00)
Kacper Lachowicz - Mega pozytywna Częstochowa!
TV Orion - Dzień z językami
TV NTL - Wiadomości sportowe
TV Katowice - Aktualności sportowe (od 08:50)
TV Orion - Mistrzowie sportu
TV Orion - Pamiętają o AK
TV Katowice - Aktywni dla klimatu (od 14:18)
TV Orion -Gimnazjaliści zapraszają
TV Orion - Lekcja życia
TVP Sport - WF z mistrzem
TVP Katowice- WF z mistrzem
TVP Orion-WF z mistrzem
Gazeta Wyborcza - WF z mistrzem
Sport Częstochowa - WF z mistrzem
Radio Fiat - WF z mistrzem
Polskie Radio Katowice - WF z mistrzem

więcej...

Na tropie Elektrośmieci
Segregowanie odpadów komunalnych

Prezentacja - Na tropie elektrośmieci

Info o szkole
adres:
ul. Schillera 5
42-224 Częstochowa
Jak dojechać

telefon:
(0-34) 322-19-44

e-mail:
gimn3cz@poczta.onet.pl

www:
www.gim3.net

Uwaga trzecioklasiści!!!

. . . do egzaminu pozostało jeszcze

19 Dni
6 Godzin
55 Minut
2 SekundO Częstochowie
Historia Częstochowy
Zabytki Częstochowy
Częstochowa na starej pocztówce
Sportowe Kluby w Częstochowie
Święta obchodzone w Częstochowie:)
Informacje lokalne Gazety Wyborczej
Nagrody gim3.net


www.gim3.net:

Interklasa
Grudzień 2007
Listopad 2008
Wrzesień 2009
Listopad 2010
Wrzesień 2011
Wrzesień 2012

Polski Internet
Wyróżnienie 2011
Finalista 2012

Na stronie
Szukaj na stronie
Mapa strony
Redakcja
Kontakt -
redakcja@gim3.net

Kącik Absolwentów
Sukcesy naszych absolwentów
2011/2012
Zagrożenia i pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Rodzaje alarmów
Zagrożenia
Jak postępować podczas zagrożenia
Próbny alarm w naszej szkole
Filmy edukacyjne-
pierwsza pomoc
Informacja Zawodowa
Kariera Zawodowa
Licea Ogólnokształcące w Częstochowie
Technika w Częstochowie
Szkoły zawodowe w Częstochowie
Centrum Informacji Zawodowej
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

 
Polecamy