Strona Główna · Osiągnięcia 2014 · Galeria Filmów · Galeria FOTO · Archiwum Galerii 1 · Archiwum Galerii 2 · Linki · Jesteśmy medialni · Wyszukaj 23.12.2014
Szkoła
OFERTA EDUKACYJNA
Regulamin rekrutacji
do Gimnazjum nr 3

Aktualności
Nasza szkoła
Plan szkoły
Hymn szkoły
Poczet Sztandarowy
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
Biblioteka
Świetlica
Rada Rodziców
Samorząd Szkolny
Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów
Patron Szkoły
Medal PRO MEMORIA

Galeria FOTO
Galeria - Archiwum 1
Galeria - Archiwum 2
Galeria Filmów - Archiwum
Pisali o nas
Dowóz uczniów niepełnosprawnych
Oferta najmu
Wzory dokumentów
Dokumenty szkoły
Znajdź nas na Facebooku
Gimnazjum nr 3
Dla Ucznia
Zebrania i konsultacje
Kalendarium
Wolne dni
Dzwonki
Szczęśliwe Numerki

  Plan lekcji:
    Klasy I
    Klasy II
    Klasy III

Konsultacje dla uczniów

Koła zainteresowań - terminy
Zajęcia sportowe
SKKT PTTK
Wolontariat
Egzamin gimnazjalny
Konkursy przedmiotowe
Regulamin konkursów
Podręczniki na rok 2014/2015

Osiągnięcia uczniów
Laureaci 2013/2014
Osiągnięcia 2013/2014
Laureaci 2012/2013
Osiągnięcia 2012/2013
Laureaci 2011/2012
Osiągnięcia 2011/2012
Osiągnięcia 2010/2011
Osiągnięcia 2009/2010
Osiągnięcia 2008/2009
Osiągnięcia 2007/2008
Osiągnięcia 2006/2007
Osiągnięcia 2005/2006
Osiągnięcia 2004/2005
Osiągnięcia 2003/2004
Osiągnięcia 2002/2003
Osiągnięcia 2001/2002
Osiągnięcia 2000/2001
Osiągnięcia 1999/2000
Projekt Edukacyjny
Tematy projektów 2014-2015
Harmonogram prac
Projekty 2014
Projekty 2013
Projekty 2012
Projekty 2011
Rozporządzenie MEN
Egzamin gimnazjalny
O egzaminie
Przebieg egzaminu
Procedury egzaminu w 2015r.
Prezentacja wyników
Warto wiedzieć
Przykładowe zestawy
Podstawa programowa
Wyniki egzaminów
EWD
Rekrutacja
Zasady rekrutacji 2013
Oferta szkół
KSEON
Progi punktowe
Koniec języka za przewodnika
Koło Filmowe:
- Film: Halina Poświatowska
- Film: Święto Drzewa
Szkolne drużyny sportowe
Piłka nożna dziewcząt
Piłka nożna chłopców
Koszykówka chłopców
Siatkówka dziewcząt
Drużyna pływacka
Boks
Przekaż 1% podatku naszej szkole


Pobierz bezpłatny program PIT Format 2012
Przekaż 1% podatku swojej szkole
Dowiedz się więcej na stronie:
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
www.ps.org.pl"

Nasz numer KRS:
0000031762

Cel szczegółowy:
500000043035 Gimnazjum nr 3
Pobierz wzór z numerem KRS

Witamy
...na oficjalnej stronie Gimnazjum numer 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą OFERTĄ EDUKACYJNĄ

Formularz Zgłoszenia (dotyczy uczniów z obwodu Gimnazjum nr 3)
Formularz Wniosku (dotyczy uczniów spoza obwodu Gimnazjum nr 3)
Zasady podczas Ogłoszenia Stanu Alarmowego w szkole
Zasady zachowania się młodzieży po ogłoszeniu alarmu w szkoleNajczęstszymi przyczynami, dla których może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, to zagrożenia związane z powstaniem pożaru, a także możliwość wystąpienia na terenie szkoły niebezpiecznych substancji chemicznych lub ładunków wybuchowych.

Jednym ze sposobów obrony przed zagrożeniami jest jak najszybsze powiadomienie o grożącym niebezpieczeństwie i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia osób zagrożonych. Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole:


- słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela
- bądź opanowany, nie ulegaj panice
- po przerwaniu zajęć udaj się wraz z klasą drogą wskazywaną przez nauczyciela na miejsce zbiórki
- pomagaj osobom słabszym
- bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym
- nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio

Znajomość i przestrzeganie powyższych zasad na pewno ułatwi i zwiększy możliwość szybkiego i sprawnego przeprowadzenia ewakuacji, a tym samym uniknięcia nieszczęść związanych z utratą zdrowia lub życia w sytuacji zagrożenia. Ważne jest, aby z zasadami ewakuacji zapoznały się wszystkie osoby przebywające w budynku.
W tym celu należy wcześniej ustalić: - obowiązujące sygnały alarmowe, - terminy ćwiczeń ewakuacyjnych, - wskazać osoby odpowiedzialne za ewakuację.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na sprawność ewakuacji jest ustalenie i właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych, które pomogą w szybkiej ewakuacji i znalezieniu wyjścia na zewnątrz budynku.


Zasady ogólne

Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dyrektor szkoły zapewniając jej ochronę przeciwpożarową zobowiązany jest w szczególności:
przestrzegać przeciwpożarowych instrukcji budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo możliwości ewakuacji, przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na dyrektora szkoły obowiązek wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zwana dalej instrukcją powinna określać: Potencjalne źródła pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania się, Zasady możliwości zapobiegania powstaniu pożaru, Zasady zabezpieczenia w podręczny sprzęt gaśniczy obiektów, Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru, Zasady prowadzenia ewakuacji, Zasady prowadzenia szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.


Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustalę zobowiązania są wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.
Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają w oświadczeniu własnoręcznym podpisem, które powinno być włączone do akt osobistych pracownika.
Postanowienie instrukcji obowiązują również pracowników firm i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą lub wykonywających jakiekolwiek prace na terenie obiektu. Umowa o powierzenia praw lub najem obiektów musi zobowiązywać wykonawców (najemców) do przestrzegania ustaleń wynikających z treści instrukcji.

Wykonawcy ponadto zobowiązani są zapoznać z treścią instrukcji swoich pracowników, którzy potwierdzają przyjęcie do wiadomości jej postanowień własnoręcznym podpisem.
Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona na prawo i obowiązek kontrolować wykonawców (najemców) w zakresie realizacji w/w ustaleń i przestrzegania przez ich pracowników postanowień instrukcji.


Treść instrukcji przeciwpożarowej ogólnej:
Wszystkie organy administracyjne państwowej, jednostki gospodarki uspołecznionej, instrukcje oraz organizacje społeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i prawne są zobowiązane brać udział w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu na zasadach określonych w instrukcji.

Pracownik przed przystąpieniem do pracy jest zapoznać się: treścią instrukcji; środkami łączności alarmowej na wypadek pożaru i ich rozmieszczeniem i działaniem z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu przeciwpożarowemu, z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego i podręcznych środków gaśniczych w terenie.
Zapobieganie pożarom w obiektach oraz na terenie przyległym

Zabronione jest wykonywanie czynności:

Używanie ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych pożarem,
garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu,
rozgrzewanie za pomocą ognia, smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m. od obiektu przyległego do składowiska lub placyku składowego z materiałami palnymi,
wysypywanie gorącego popiołu i żużlu lub spalanie śmieci i odpadów w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,
przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 5 m. od: urządzeń instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą się nagrzewać do temperatury przekraczającej 100 o C
linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV przewodów uziemiających oraz przewodów, instalacji odgromowej użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym stosowanie osłon punktów świetlnych z materiałów palnych,
instalowanie opraw świetlnych oraz osprzętu instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom edukacji ustawiania na schodach, korytarzach i w przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, ograniczania dostępu do:
wyjść ewakuacyjnych urządzeń i instalacji przeciwpożarowej, gaśniczej i sterujące takimi instalacjami wyłączników tablic rozdzielczych prądu oraz głównych zaworów gazu. Właściciele, zarządcy lub właściciele budynków z wyjątkiem budynków mieszkalnych, jedno rodzinnych są zobowiązani do: umieszczania w miejscu widocznym wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji przeciwpożarowych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, lokalizacja przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, pomieszczeń, w których występują materiały łatwopalne. Postępowanie w razie pożaru: W razie powstania pożaru, pracownik obowiązany jest zachować spokój i opanowanie, a jednocześnie do szybkiego i zdecydowanego działania, a w szczególności: zaalarmować Państwową Straż Pożarną 998, podporządkować się ściśle zarządzeniom kierownika akcji gaśniczej, wszcząć wewnętrzny alarm pożarowy, przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą podręcznych środków gaśniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami.


Instrukcja w przypadku pożaru.

W przypadku pożaru należy zaalarmować: straż pożarną dyrektora, właściciela użytkownika.


Przy alarmowaniu telefonicznym należy dokładnie podać:
1. Adres i miejsce pożaru, co jest objęte pożarem, jakie występuje zagrożenie. 2. Swoje nazwisko oraz numer telefonu, z którego dokonujemy zgłoszenia pożaru.
3. Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu sprzętu znajdującego się w pomieszczeniu.
4. Wyłączyć dopływ gazu, prądu i inne znajdujące się w obiekcie instalacje technologiczne.
5. Wszystkie osoby powinny podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo - gaśniczej.
w czasie pożaru należy brać czynny udział w ratowaniu osób i mienia, zachować spokój i nie powodować paniki.
W razie potrzeby alarmować:
Pogotowie ratunkowe 999
Policję 997
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie elektryczne 991
Pogotowie wodociągowe 994

Nieprzestrzeganie w/w zasad spowodować może zastosowanie sankcji karnych przewidzianych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
Decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły lub jego zastępca.

Tekst alternatywny
Dzisiaj jest
wtorek, 23 Grudnia 2014.

Imieniny obchodzą:
Wiktoria, Wiktor, Sławomir, Małgorzata, Jan, Dagna
Jesteśmy medialni
TVP SPORT - Wielki WF na zimowym Narodowym
Gazeta Wyborcza - Anna Lewandowska, Mariusz Czerkawski, Cezary Trybański i inni ćwiczyli z uczniami z Częstochowy
cz.info- Uczniowie Trójki na narodowym
wCzestochowie.pl - Gimnazjaliści z Częstochowy na lekcji wuefu na Stadionie Narodowym
Gazeta Wyborcza - Uczniowie Gimnazjum numer 3 będą ćwiczyć z Mariuszem Czerkawskim i Markiem Plawgo
TV Katowice - Trąby powietrzne w nadleśnictwie Herby (od 14:11)
TV Orion - Dzieci dzieciom
Gazeta Wyborcza - Otrzęsiny w gimnazjum na Północy
TV Orion - Dla przyrody
Radio Katowice - Gimnazjaliści sadzą drzewa
TV Orion - Pamiętają o św. Janie Pawle II
TVP Katowice - Kacper Lachowicz promuje sport w trójce (od 04:00)
Kacper Lachowicz - Mega pozytywna Częstochowa!
TV Orion - Dzień z językami
TV NTL - Wiadomości sportowe
TV Katowice - Aktualności sportowe (od 08:50)
TV Orion - Mistrzowie sportu
TV Orion - Pamiętają o AK
TV Katowice - Aktywni dla klimatu (od 14:18)
TV Orion -Gimnazjaliści zapraszają
TV Orion - Lekcja życia
TVP Sport - WF z mistrzem
TVP Katowice- WF z mistrzem
TVP Orion-WF z mistrzem
Gazeta Wyborcza - WF z mistrzem
Sport Częstochowa - WF z mistrzem
Radio Fiat - WF z mistrzem
Polskie Radio Katowice - WF z mistrzem

więcej...

Na tropie Elektrośmieci
Segregowanie odpadów komunalnych

Prezentacja - Na tropie elektrośmieci

Info o szkole
adres:
ul. Schillera 5
42-224 Częstochowa
Jak dojechać

telefon:
(0-34) 322-19-44

e-mail:
gimn3cz@poczta.onet.pl

www:
www.gim3.net

O Częstochowie
Historia Częstochowy
Zabytki Częstochowy
Częstochowa na starej pocztówce
Sportowe Kluby w Częstochowie
Święta obchodzone w Częstochowie:)
Informacje lokalne Gazety Wyborczej
Nagrody gim3.net


www.gim3.net:

Interklasa
Grudzień 2007
Listopad 2008
Wrzesień 2009
Listopad 2010
Wrzesień 2011
Wrzesień 2012

Polski Internet
Wyróżnienie 2011
Finalista 2012

Na stronie
Szukaj na stronie
Mapa strony
Redakcja
Kontakt -
redakcja@gim3.net

Kącik Absolwentów
Sukcesy naszych absolwentów
2011/2012
Zagrożenia i pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Rodzaje alarmów
Zagrożenia
Jak postępować podczas zagrożenia
Próbny alarm w naszej szkole
Filmy edukacyjne-
pierwsza pomoc
Informacja Zawodowa
Kariera Zawodowa
Licea Ogólnokształcące w Częstochowie
Technika w Częstochowie
Szkoły zawodowe w Częstochowie
Centrum Informacji Zawodowej
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

 
Polecamy